ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

α. .ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΙΜΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
- Η Ν.Μ.R. χρησιμοποιεί τις μαγνητικές ιδιότητες του πυρήνα των ατόμων. Κυρίως χρησιμοποιείται ο πυρήνας του υδρογόνου, το οποίο υπάρχει σε αφθονία στον ανθρώπινο οργανισμό.
- Η φυσική βάση του φαινομένου του Μαγνητικού Συντονισμού είναι η μαγνήτιση του πυρήνα του ατόμου. Οι περισσότεροι πυρήνες έχουν στροφομορφή εκ περιστροφής (SΡΙΝ) δηλαδή περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους με αποτέλεσμα η κίνηση της φορτισμένης ύλης να παράγει μαγνητικό πεδίο. Ο πυρήνας λοιπόν συμπεριφέρεται σαν μικρός μαγνήτης με βόρειο και νότιο πόλο.
- Απουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου οι πυρήνες κατανέμονται τυχαία στο χώρο, αλληλοεξουδετερώνονται οι μαγνητικές ροπές τους και η ύλη εμφανίζεται μαγνητικά ουδέτερη.
- Αν η ύλη τοποθετηθεί σε εξωτερικό μαγνητικό πεδίο Bo οι πυρήνες προσανατολίζονται με αυτό, σε παράλληλη και αντιπαράλληλη θέση που αντιστοιχεί σε χαμηλή και υψηλή στάθμη ενέργειας αντίστοιχα.
- Η διαφορά των δύο πληθυσμών από τις δύο καταστάσεις ενέργειας οδηγεί στην εμφάνιση μαγνητικής ροπής παράλληλης προς το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο και κατά συνέπεια στη δημιουργία μαγνητικού συντονισμού.
- Το σώμα αποτελείται κυρίως από νερό και λίπος του περιέχουν υδρογόνο, άρα η κλινική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού πραγματοποιείται κυρίως με πυρήνες υδρογόνου.
- Η ακτινοβολία που χρησιμοποιεί είναι στην περιοχή των FM και θεωρείται βιολογικά ασφαλής.

β. ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΥΨΗΛΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ.
- Στην κλασική ακτινογραφία και την υπολογιστική τομογραφία η μόνη ειδική παράμετρος των ιστών που μπορεί να προσδιορισθεί με τις ακτίνες Χ, είναι η πυκνότητα των ηλεκτρονίων, που δεν μεταβάλλεται και πολύ από ιστό σε ιστό.
- Στην απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού υπάρχει πλειάδα παραμέτρων των ιστών που επιδρούν στην εικόνα. Οι δύο πιο σημαντικοί - χρόνοι χαλάρωσης - καλύπτουν ευρύ φάσμα τιμών στους φυσιολογικούς και παθολογικούς ιστούς, με αποτέλεσμα να έχουμε έντονη σκιαγραφική αντίθεση.