5. ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

α. F.M.R.I.: απεικόνιση περιοχών ενεργοποίησης κατά την διάρκεια ερεθίσματος ή άσκησης.
Διαφορά του μαγνητικού σήματος της αιμοσφαιρίνης και δεοξυαιμοσφαιρίνης και την αλλαγή του λόγου μεταξύ τους ο οποίος αυξάνεται με την αυξημένη ροή οξυγονομένου αίματος στις περιοχές του φλοιού που ενεργοποιούνται π.χ. ο ασθενής κάνει συγκεκριμένη κίνηση ή δέχεται οπτικά ερεθίσματα με αποτέλεσμα αύξηση έντονου σήματος σε Τ2 εικόνες.

β. Φασματοσκοπία: ανάλυση σήματος στις συχνότητες από τις οποίες συνίσταται ανάλυση ανατομικής και μοριακής δομής.
Η in vivo M.R. φασματοσκοπία: διερευνάται η κλινική αξία του πυρήνα του υδρογόνου μελέτη του μεταβολισμού σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις κυρίως εκφυλιστικές νόσους του ΚΝΣ.

γ. Καθετηριασμός και παρακεντήσεις: ακόμη και στα στεφανιαία αγγεία καθετηριασμός υπό καθοδήγηση με Μαγνητικό Τομογράφο.